Podporte nás >
Domov - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našom portáli www.centrumslniecko.sk, sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČO TO PRE VÁS A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SKRATKE A ZROZUMITEĽNE ZNAMENÁ?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

AKÉ ÚDAJE TEDA UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

COOKIES

Používame cookies na to, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať na to, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info @ centrumslniecko.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne v časti „Internetové vzdelávanie“ na našich stránkach. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, miesto pôsobenia, názov organizácie, profesia. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

ČO TO JE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE O VÁS POUŽÍVAME (ÚČELY)? A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Centrum Slniečko, n. o.,  Bottova 32/A, 949 01 Nitra, Slovensko.
K zberu osobných údajov dochádza na našom webovom portáli: www.centrumslniecko.sk
Spracúvame osobné údaje, ktoré zadávate na portáli v časti „Internetové vzdelávanie“, najmä váš e-mail; meno, priezvisko, miesto pôsobenia, profesia, organizácia. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie našich produktov a služieb, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov môžu byť tiež naše oprávnené záujmy spočívajúce v práve informovať vás o našich aktuálnych produktoch a službách zasielaním newslettra.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov, t.j. počas trvania nášho predzmluvného a zmluvného vzťahu, po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania našich produktov a služieb resp. dlhšie, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak.

STE V BEZPEČÍ

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby (zamestnanci a spolupracovníci) ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra, Slovensko
Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.
Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia – dodania materiálneho poďakovania, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov.
V prípadoch, kde je spracovanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracovanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracovania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracovania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.
Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.
Dozorným orgánom nad spracovaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

SPROSTREDKOVATELIA (PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV) – ALEBO KTO MÁ EŠTE K VAŠIM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje boli v bezpečí. Aktuálne spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:
1/ Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Slovenská republika.
2/ S webom a výstupmi nám pomáha Cukru production, s.r.o., Kapitulská 17, 91701 Trnava
3/ Gdrive (cloudové služby) –https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
4/ Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
5/ Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info @ centrumslniecko.sk. Ďakujeme.

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme aktualizovať podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.
Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
Centrum Slniečko, n. o.
Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Web: www.centrumslniecko.sk
E-mail: info @ centrumslniecko.sk