Podporte nás >
Domov - O nás - Bezpečný ženský dom

Bezpečný ženský dom

Bezpečný ženský dom vznikol v roku 2015 ako prvý na Slovensku, vďaka podpore grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytuje bezpečie, posilnenie a spoločenskú ochranu. Je to bezpečný priestor pre ženy zažívajúce násilie a ich deti s utajenou adresou. Je zariadením krízovej intervencie a v kontexte zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je BŽD zariadením núdzového bývania (§ 29). Poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, spravidla na 3-6 mesiacov, sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. V závažných prípadoch môže byť pobyt v zariadení predĺžený o ďalších 6 mesiacov.

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku napĺňa minimálne štandardy Rady Európy pre poskytovanie služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Ide o 24 hodinovú dostupnú odbornú pomoc. Prvé 3 mesiace v krízovej intervencii sú služby poskytované bezodplatne. Budova BŽD je napojená na bezpečnostnú službu a je zabezpečená viacerými bezpečnostnými prvkami. Ženám a deťom je poskytovaná psychologická podpora. A aj vnútorný priestor budovy napĺňa priestorové štandardy Rady EÚ – každá izba má svoje sociálne zariadenie, 2 poradenské miestnosti, miestnosť pre personál, hernička pre deti, potravinový sklad, 2 príručné sklady, práčovňa a kuchyňa s jedálňou). Vo vnútorných priestoroch sa nachádza i špecializovaná  miestnosť s jednocestným zrkadlom, kde sú vypočúvané detské obete násilia za účelom minimalizácie sekundárnej viktimizácie detských obetí násilia. V BŽD sú utvorené podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť a v krízových situáciách aj potravinovú pomoc a poskytnutie ošatenia a obuvi.

Záujemkyne o služby v BŽD sú prijímané prostredníctvom Poradenského centra »».

Kapacita zariadenia: 17 osôb

Poplatky: žena 1,50 €/deň, dieťa 0,50 €/deň (prvé 3 mesiace v krízovej intervencii sú služby poskytované bezodplatne)


BŽD je financovaný z príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja a spolu s “Poradňou pre obete” aj z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov. Podporiť nový štart žien a mám s deťmi, môžete aj vy »»

Krízová linka – 0905 511 512
bzd (at) centrumslniecko.sk


KRÍZOVÝ PLÁN na riešenie ochorenia COVID – 19 pre pobytové zariadenia BŽD a útulok