Podporte nás >
Domov - O nás - Financovanie

Financovanie

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia, ktorej poslaním je už viac, ako 20 rokov:

  • poskytovať pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia
  • napomáhať k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd
  • vzdelávať a aktívne pôsobiť v prevencii násilia.

Na svoju činnosť využívame financie z viacerých zdrojov. Je dôležité vytvárať diverzifikovaný rozpočet, aby sme eliminovali riziko ohrozenia služieb, ktoré poskytujeme. Ak sa rozhodnete nás podporiť a takto nám pomôcť robiť svet detí krajším, možno vás zaujme ponuka možností podpory »».

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV

73 – 74 % – príjmy, presne ohraničené časom a účelom používania (príjmy štátne – ÚPSVaR, ministerstvá, ÚV SR a verejné – NSK a mesto Nitra).

26 – 27 % – príjmy, tvorené zo súkromných zdrojov (firmy, nadácie, individuálne dary, príspevky), podielu z asignácie dane, verejnej zbierky a vlastnej činnosti. Príjmy, ktoré nám umožňujú reagovať flexibilne na aktuálne potreby a situácie, vznikajúce neplánovane a nad rámec toho, čo dovoľujú príjmy viazané.

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV

Svoje poslanie napĺňame prevádzkou špecializovaných pobytových zariadení (Centrum pre deti a rodiny, Bezpečný ženský dom a dom na polceste pre ženy a matky s deťmi „Útulok Bezpečný dom“), ambulantných (Poradňa pre obete, Intervenčné centrum a EduCAN-centrum prevencie a vzdelávania), pracujeme v teréne a podieľame sa aktívne na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia.

V našich, vysoko špecializovaných zariadeniach, zamestnávame tím cca 40tich odborníkov (sociálnych a sociálno-terénnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov, právnikov, vychovávateľov, terapeutov, supervízorov), ktorí poskytujú komplexné odborné služby pre týrané, sexuálne zneužívané deti, obete domáceho násilia a rodiny v kríze. Finančné prostriedky využívame najmä na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb.

47 – 48 % mzdové náklady a honoráre za služby súvisiace so službami pre deti, ženy a rodiny.

14 – 15 % režijné náklady súvisiace so službami pre ženy, rodiny a deti (nájomné, energie, cestovné, telekomunikačné náklady, terapeutické pomôcky a potreby, podporné materiály,…).

15 – 16 % zákonné sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady.

13 – 14 % ostatné náklady (vzdelávanie zamestnancov, odborná literatúra, spracovanie účtovníctva, poistenie majetku, odpisy, bankové poplatky, daň z nehnuteľnosti, opravy a údržba).

6 – 7 % náklady na mediálne a fundraisingové kampane realizované z projektov na to určených.

Ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnej služby za rok 2021: