Podporte nás >
Domov - Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých Centrum Slniečko, n.o., sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra, IČO: 36096555, DIČ: 2021488293, zapísané v registri neziskových organizácií 14.1.2000 pod č. OVVS/NO-1/2000, e-mail: educan@centrumslniecko.sk (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje príjemcom produktov a služieb (ďalej len „Užívateľ“) produkty a služby Poskytovateľa a to formou: produktov, odborného vzdelávania, odborných seminárov/workshopov, vzdelávaní, konferencií a off-line i on-line (ďalej len „Produkty a služby“).

1.     Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká vyplnením príslušnej registrácie/objednávky uvedenej pri konkrétnej ponuke “Produktu a služby”. Zvyčajné spôsoby registrácie sú on-line registrácia, objednávkový formulár vyplnený a odovzdaný osobne, alebo prostredníctvom e-mailu alebo registrácia prostredníctvom internetovej stránky. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytnutím “Produktu a služby” sa riadi týmito VOP. Práva a povinnosti zmluvných strán môžu byť tiež upresnené v popise “Produktu a služby” uverejnenej na webových sídlach Poskytovateľa, ponukových letákoch alebo v ďalších zmluvných dokumentoch, napr. v licenčných zmluvách, ktoré budú Užívatelia povinní podpísať.

2.     Platobné podmienky

Poskytovateľ poskytuje Užívateľom objednané “Produkty a služby” za podmienok uvedených v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka je zvyčajne zverejňovaná na webových sídlach Poskytovateľa alebo formou ponukových letákov. Individuálnu aktuálnu ponuku Poskytovateľa, obdrží Užívateľ na základe vyžiadania mailom, telefonicky, či osobne.

3.     Práva a povinnosti Poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný, na základe záväznej registrácie a po splnení všetkých podmienok z aktuálnej ponuky k danej registrácii, dodať Užívateľovi “Produkty a služby” v rozsahu a kvalite, ktoré vyplývajú z popisu príslušného “Produktu a služby” zverejneného na webových sídlach Poskytovateľa alebo v ponukových letákoch.

3.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, alebo zmeniť termín poskytnutia služby (najmä vzdelávania) z organizačných dôvodov. Poskytovateľ je zároveň povinný o uvedených skutočnostiach informovať Užívateľa vopred telefonicky a následne aj e-mailom. V prípade, ak ide o vzdelávanie/seminár/workshop/konferenciu/ a pod. za príspevok, Poskytovateľ Užívateľovi vráti plnú výšku uhradenej sumy na účet, z ktorého bola platba vykonaná. Suma môže byť zníženú o výšku nákladov, ktoré Poskytovateľ vynaložil v prospech Užívateľa pre realizáciou samotnej služby (napríklad zaslanie vzdelávacích a učebných materiálov a pod.).

3.3. Poskytovateľ má právo pri naplnení maximálneho počtu miest, deklarovaného v aktuálnej ponuke vzdelávania/seminára/workshopu/konferencie/ a pod. , registráciu odmietnuť a navrhnúť iné termíny, ak také sú v ponuke.

3.4. V prípade odborného vzdelávania odborníkov pre realizáciu preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá (ďalej len „PP KOZMO“) má Poskytovateľ právo poskytnúť vzdelávanie v tomto programe Užívateľovi až potom, ako sa Užívateľ oboznámil s bezodplatnou Licenčnou zmluvou upresňujúcou podmienky realizácie PP KOZMO a bezodplatnou Licenčnou zmluvou upresňujúcou používanie KOZMOboxu a ako Užívateľ tieto zmluvy podpísal.

4.     Práva a povinnosti užívateľa

4.1. Užívateľ je povinný po záväznej registrácii splniť všetky podmienky aktuálnej ponuky k danej registrácii, na základe čoho má právo na dodanie “Produktu a služby” v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z popisu príslušného “Produktu a služby” zverejneného na webových sídlach Poskytovateľa alebo ponukových letákoch.

4.2. V prípade odborného vzdelávania odborníkov pre realizáciu PP KOZMO, je Užívateľ povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky bezodplatnej Licenčnej zmluvy k realizácii PP KOZMO, ako aj Licenčnej zmluvy pre používanie KOZMOboxu.

5.     Ochrana osobných údajov

5.1. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 (GDPR) a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Poskytovateľ zaobchádza s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s ustanoveniami týchto predpisov.

5.2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Užívateľov, v rozsahu údajov, ktoré Užívatelia poskytli pri vyplnení príslušnej registrácie uvedenej pri konkrétnej ponuke “Produktu a služby”. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov je poskytovanie Produktov a služieb najmä produktov, odborného vzdelávania, odborných seminárov/workshopov, konferencií a vzdelávania a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra Poskytovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov Užívateľov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie “Produktov a služieb”, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Užívateľov sú tiež oprávnené záujmy Poskytovateľa spočívajúce v práve informovať existujúcich Užívateľov o aktuálnych “Produktoch a službách” Poskytovateľa zasielaním newslettra.

V súvislosti s poskytovaním služieb Užívateľom môže Poskytovateľ poskytnúť osobné údaje viacerým príjemcom. Títo príjemcovia poskytujú Poskytovateľovi služby, ktoré mu umožňujú poskytovať služby Užívateľom, najmä v oblasti
i) cloudových riešení e-mailov,
ii) IT služieb, iii) účtovníctva a
iiii) finančného partnerstva.

5.3. Užívateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. V prípade, ak Užívateľ neposkytne Poskytovateľovi svoje osobné údaje, vznik zmluvného vzťahu a jeho plnenie nie sú možné.

5.4. Poskytovateľ uchováva osobné údaje Užívateľov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania “Produktov a služieb” Užívateľom, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

5.5. Užívateľ, ako dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, presnosť, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

5.6. Užívateľ berie na vedomie, že pri realizácii práv Poskytovateľa zo zmluvného vzťahu môžu byť vyhotovované zvukové, zvukovo-obrazové alebo obrazové záznamy za účelom ich použitia na reklamné a marketingové účely Poskytovateľa. Užívateľ súhlasom v s týmito VOP udeľuje poskytovateľovi súhlas na vytvorenie takýchto záznamov a ich využitie na vyššie uvedené účely primeraným spôsobom a pri rešpektovaní dôstojnosti Užívateľa a jeho práva na ochranu osobnosti.

6.     Záverečné ustanovenia

6.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny je splnená ich aktualizáciou na webových sídlach Poskytovateľa.

6.2. Užívateľ vyplnením a odoslaním záväznej registrácie/objednávky pre poskytnutie “Produktu a služby” potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.