Podporte nás >
Domov - Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých Centrum Slniečko, n.o. , sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra, IČO: 36096555, DIČ: 2021488293, zapísané v registri neziskových organizácií 14.1.2000 pod č. OVVS/NO-1/2000, e-mail: educan@centrumslniecko.sk (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje príjemcom Produktov a služieb (ďalej len Užívateľ“) produkty a služby a to formou: odborného vzdelávania, odborných seminárov/workshopov, konferencií a on-line vzdelávania (ďalej len „Produkty a služby“).

1.     Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká vyplnením príslušnej registrácie uvedenej pri konkrétnej ponuke vzdelávania/seminára/workshopu/konferencie. Zvyčajné spôsoby registrácie: on-line registrácia, objednávkový formulár vyplnený a odovzdaný osobne, alebo prostredníctvom e-mailu, alebo registrácia prostredníctvom internetovej stránky.

2.     Platobné podmienky

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané produkty a služby za podmienok uvedených v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka je zverejňovaná na webovom sídle používateľa. Individuálnu aktuálnu ponuku poskytovateľa, obdrží používateľ na základe vyžiadania mailom, telefonicky, či osobne.

3.     Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný, na základe záväznej registrácie a splnení všetkých podmienok z aktuálnej ponuky k danej registrácii, dodať užívateľovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

3.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, alebo zmeniť termín vzdelávania z organizačných dôvodov. Poskytovateľ je zároveň povinný o uvedených skutočnostiach informovať užívateľa vopred telefonicky a následne aj e-mailom. V prípade, ak ide o vzdelávanie/seminár/workshop/konferenciu/on-line vzdelávanie za príspevok, poskytovateľ užívateľovi vráti plnú výšku uhradenej sumy na účet, z ktorého bola platba vykonaná.

3.3. Poskytovateľ má právo pri naplnení maximálneho počtu miest, deklarovaného v aktuálnej ponuke vzdelávania/seminára/workshopu/konferencie, registráciu odmietnuť a navrhnúť iné termíny, ak také sú v ponuke.

3.4. V prípade odborného vzdelávania odborníkov pre realizáciu preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá (ďalej len „PP KOZMO“) je povinný oboznámiť užívateľa s bezodplatnou Licenčnou zmluvou upresňujúcou podmienky realizácie PP KOZMO a bezodplatnou Licenčnou zmluvou upresňujúcou používanie KOZMOboxu, ktoré pre realizáciu PP KOZMO bude užívateľ povinný po absolvovaní vzdelávania podpísať.

4.     Práva a povinnosti užívateľa

4.1. Užívateľ je povinný po záväznej registrácii splniť všetky podmienky s aktuálnej ponuky k danej registrácii, na základe čoho ma právo na dodanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

4.2. V prípade odborného vzdelávania odborníkov pre realizáciu PP KOZMO, je užívateľ povinný podpísať bezodplatnú Licenčnú zmluvu k realizácii PP KOZMO, ako aj Licenčnú zmluvu pre používanie KOZMOboxu.

5.     Ochrana osobných údajov

5.1. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa riadi zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Poskytovateľ zaobchádza s osobnými údajmi užívateľa v súlade s ustanoveniami zákona

5.2. Užívateľ poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje na účel predzmluvného vzťahu, vytvorenia zmluvného vzťahu, spracovanie registrácie pre jeho vytvorenie, zúčtovanie platieb, plnenie obsahu zmluvného vzťahu na základe aktuálnej ponuky a nevyhnutnej komunikácie. Poskytnutie údajov je zákonnou požiadavkou pre účel predzmluvného vzťahu, vzniku zmluvného vzťahu a jeho následného plnenia.

5.3. Užívateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. V prípade, ak užívateľ neposkytne osobné údaje, vznik zmluvného vzťahu a jeho plnenie nie sú možné.

5.4. Osobné údaje bude poskytovateľ archivovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti účtovníctva, dani, archivácie a registratúry.

5.5. Užívateľ, ako dotknutá osoba ma právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, presnosť, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

5.6. Užívateľ berie na vedomie, že pri realizácii plnenie zmluvného vzťahu môžu byť vyhotovované zvukové, zvukovo-obrazové alebo obrazové záznamy za účelom ich použitia na reklamné a marketingové účely poskytovateľa. Užívateľ súhlasom v s týmito VOP udeľuje poskytovateľovi súhlas na ich využitie na tieto účely primeraným spôsobom a pri rešpektovaní dôstojnosti užívateľa a jeho práva na ochranu osobnosti.

5.7. Oprávneným záujmom poskytovateľa je informovať užívateľa, ako dotknutú osobu o vlastných a podobných produktoch a službách.

6.     Záverečné ustanovenia

6.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny je splnená ich aktualizáciou na webovom sídle poskytovateľa.

6.2. Poskytovateľ vyplnením a odoslaním záväznej registrácie potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.