Podporte nás >
Domov - O nás - Centrum pre deti a rodiny

Centrum pre deti a rodiny

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. dochádza od 1. 1. 2019 k zmene postavenia aj k zmene názvu ako krízového strediska, tak aj vybratých ambulantných a terénnych opatrení, ktoré prevádzkovala do 31. 12. 2018  nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o.

Centrum pre deti a rodiny (ďalej CpDaR a do 31. 12. 2018 Krízové stredisko) je v zmysle vyššie uvedeného špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a deťom u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané alebo sexuálne zneužívané. Cieľom vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných v CpDaR je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným deťom z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Do starostlivosti CpDaR môže byť dieťa prijaté na základe:

1/ rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a uložení výchovného opatrenia (od 0-18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny;

2/ požiadania dieťaťa (od 3-18 rokov);

3/ dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará (od 3 – 18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny.

CpDaR poskytuje deťom komplexnú starostlivosť v dvoch budovách rodinného typu na základe špecializovaného programu. V CpDaR sa vykonáva: sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogická starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné činnosti. Špecializované CpDaR utvára podmienky na záujmovú činnosť, športovú, kultúrnu, rekreačnú a iné voľnočasové aktivity a na prejavenie náboženského vyznania a viery. V odbornej práci s deťmi sú využívané prvky hrovej terapie, arteterapie a muzikoterapie s cieľom pomôcť dieťaťu zvládnuť vzniknutú situáciu. Pokiaľ je to možné, odborní pracovníci CpDaR pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa možnosti v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.


Na prevádzku CpDaR prispieva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj firemní i individuálni darcovia. Pomôcť vrátiť detstvo deťom, ktorým ho násilie môžete aj vy »»


Centrum pre deti a rodiny
ksnh (at) centrumslniecko.sk
0905 949 316

ks (at) centrumslniecko.sk
0905 949 284

Psychológ: psycholog (at) centrumslniecko.sk