Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum pre rodiny

Intervenčné centrum pre rodiny

Intervenčné centrum pre rodiny (IC pre rodiny), je komplexné, špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Podpora výkonu SPOD je v prípade terénnej formy vykonávaná v prirodzenom rodinnom prostredí.

Pojem “deti ohrozené syndrómom CAN” znamená deti, ako obete fyzického, psychického týrania, sexuálneho zneužívania, deti, u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané, sexuálne zneužívané, deti, u ktorých je riziko vzniku týrania a sexuálneho zneužívania či deti, vystavené negatívnym vplyvom, ktoré ohrozujú ich psychický vývin, fyzický alebo sociálny vývin v rodinnom a školskom prostredí v súvislosti s násilím.

IC pre rodiny vykonáva opatrenia v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom opatrení vykonávaných tímom IC pre rodiny je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť deťom a rodinám v krízovej životnej situácií, v rizikových situáciách z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu krízových situácií u dieťaťa, v rodine.

Je zameraná na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. A to prostredníctvom  multidisciplinárnej diagnostiky a tímového plánovania opatrení SPOD, opatrení SPOD a vybranými výchovnými a sociálnymi programami.

IC pre rodiny poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, základné právne poradenstvo, sprostredkováva psychologickú a terapeutickú podporu. V prípade potreby, deťom z rodín sú sprostredkovávané podporné terapie ako canisterapia, arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia či arteterapia. Alternatívne metódy s terapeutickými prvkami sú súčasťou vykonávaných opatrení pre klientov s rôznymi fyzickými, psychickými, psychosomatickými ťažkosťami, ako aj problémami v oblasti socializácie, ktoré spôsobujú disharmóniu ich osobnosti.

Pilierom práce tímu IC pre rodiny je program s paletou špecializovaných podprogramov, ktoré realizujeme ambulantnou a terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí, v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení.

PROGRAM IC pre rodiny

Doba poskytovania pomoci a podpory je individuálna a závisí od realizovaného programu.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.

IC pre rodiny je financované z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov. Pomôcť vrátiť detstvo deťom, ktorým ho násilie vzalo, môžete aj vy »»


Intervenčné centrum pre rodiny
ic (at) centrumslniecko.sk, 0907 605 151
ic.projekt (at) centrumslniecko.sk, 0918 347 903