Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum pre rodiny

Intervenčné centrum pre rodiny

Intervenčné centrum pre rodiny (IC pre rodiny), je komplexné špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Podpora výkonu SPOD je v prípade terénnej formy vykonávaná v prirodzenom rodinnom prostredí.
Je zameraná na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. A to prostredníctvom  multidisciplinárnej diagnostiky a tímového plánovania opatrení SPOD, opatrení SPOD a vybranými výchovnými a sociálnymi programami.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.

PROGRAM IC pre rodiny

IC pre rodiny je financované z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov. Pomôcť vrátiť detstvo deťom, ktorým ho násilie vzalo, môžete aj vy »»


Intervenčné centrum pre rodiny
ic (at) centrumslniecko.sk, 0907 605 151
ic.projekt (at) centrumslniecko.sk, 0918 347 903