Podporte nás >
Domov - O nás - Poradenské centrum pre obete

Poradenské centrum pre obete

Poradenské centrum pre obete Centra Slniečko zahŕňa komplex služieb špecializovaných na odbornú pomoc obetiam zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Integrálnou súčasťou komplexnej odbornej pomoci sú:

  • Poradňa pre obete začala svoju činnosť v roku 2002. Ide o akreditované pracovisko v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov poskytujúce sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, právne a psychologické poradenstvo. Služby Poradne pre obete sú poskytované bezplatne.
  • Intervenčné centrum (IC), ktoré vzniklo 1. novembra 2021, je špecializované na pomoc poskytovanú ohrozeným osobám v kontexte inštitútu vykázania v zmysle Novely Zákona o obetiach trestných činov č. 274/2017 z. z.. Príslušníkom PZ vznikla povinnosť o každom vykázaní informovať príslušné intervenčné centrum do 24 hodín a IC má povinnosť do 72 hodín kontaktovať obeť násilia. Zároveň je obetiam trestných činov pomáhané aj aktívnym vstupom do trestného konania formou splnomocnenca poškodeného v zmysle § 53 Tr. poriadku aj mimo trestných konaní vyplývajúcich z vykázania a aj advokátskou pomocou. Pomoc je poskytovaná aj ohrozeným osobám v kontexte inštitútu vykázania. Do 30.10.2021, bola poskytovaná takáto pomoc ohrozeným osobám na základe Dohody o spolupráci s KR PZ v Nitre. Služby Intervenčného centra sú poskytované bezplatne.
  • Bezpečný ženský dom (BŽD) je bezpečný priestor napĺňajúci minimálne štandardy Rady Európy pre ženy zažívajúce násilie a ich deti s utajenou adresou. Je zariadením krízovej intervencie a v kontexte zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je BŽD zariadením núdzového bývania (§ 29). Poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, spravidla na 3-6 mesiacov. Viac »»
  • Útulok Bezpečný dom je priestor pre ženy, obete domáceho násilia, ktoré po odbornej krízovej intervencii v BŽD potrebujú následnú podporu smerujúcu k osamostatneniu sa. V Bezpečnom dome sa poskytuje sociálne poradenstvo a  ubytovanie na určitý čas, súhrnne na obdobie najviac 1 roka. Viac »»
  • Housing first – špeciálny projekt vytvárajúci priestor pre poskytovanie sociálneho poradenstva, podporných aktivít formou ambulantnej, terénnej práce a následné vytvorenie možnosti pre poskytovanie nájomného bývania. Viac »»

Dôvodom pre prepojenie týchto služieb bola potreba poskytnutia okamžitej krízovej intervencie v život ohrozujúcich situáciách aj s možnosťou zabezpečenia „bezpečného miesta“ a poskytnutia pomoci aj po krízovej intervencii. Poradenské centrum je pre prípad poskytnutia krízovej intervencie deťom prepojené aj s Intervenčným centrom pre rodiny, ktoré poskytuje sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické poradenstvo, intervenciu aj s terapeutickými prvkami a  špecializované programy pri podozrení na rôzne formy násilia páchaného na deťoch.

Poradenské centrum pre obete je financované z príspevku MS SR, z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov.


Kontakt:
Nitra (pred prvou návštevou poradenského centra je potrebné sa objednať)

poradna (at) centrumslniecko.sk
0917 545 808
0907 946 439

Pondelok     7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Utorok          7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Streda           7:30 – 12:00      12:30 – 16:00
Štvrtok         7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Piatok           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00