Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - EduCAN – podpora The Velux Foundations

EduCAN – podpora The Velux Foundations

Projekt: “EduCAN”

For english version follow this link.

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 06/2019 – 04/2023

Opis projektu:
Projekt je pokračovaním v prehlbovaní aktivít špecializovaného vzdelávacieho centra pre oblasť prevencie násilia páchaného na deťoch, medzi deťmi,  identifikácie detí so sy CAN, odbornej intervencie, prevencie sekundárnej viktimizácie a multidisciplinárnej spolupráce. Násilie na školách, násilie v rodinách, v spoločnosti, jeho rastúce, ale hlavne brutálnejšie prejavy poukazujú nielen potrebu systémových zmien zameraných predovšetkým na oblasť prevencie – primárnej prevencie, ale aj na potrebu zvýšenia informovanosti a vzdelanosti verejnosti širokej i odbornej v tejto téme. Vďaka vzdelávacím aktivitám, ktoré sú základom tohto projektu, sa budeme snažiť naozaj efektívne pomôcť silu “mlčiacej väčšiny”, zmeniť na silu vnímavej a neľahostajnej väčšiny, ktorá je hybnou silou ochrany pred násilím.

Ciele projektu:
Vo vzťahu k deťom je našou ambíciou systémová zmena v oblasti vzdelávania detí v téme násilia a to už v predškolskom veku. Prostredníctvom preventívneho programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá”, už u čo najmenších detí podporiť rozvoj osobnosti tak, aby bolo pre deti prirodzené rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje. Tento vklad sa môže objaviť v správaní detí čiastočne ihneď po absolvovaní vzdelávania, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska.

Čo sa týka ambícií vo vzdelávaní odborníkov pracujúcich s deťmi, je realizácia špecializovaných vzdelávacích programov a pre budúcich odborníkov, zavedenie programov do výučby formou interaktívnych praktických nácvikov.

Aktivity projektu:
1/ vzdelávanie detí prostredníctvom vzdelávania odborníkov pracujúcich s deťmi;

2/ vzdelávanie súčasných a budúcich pedagógov, sociálnych pracovníkov, policajtov, psychológov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce a identifikácie detí so sy CAN tak, aby sa predišlo traumatizácii a druhotnej viktimizácii detskej obete;

3/ vzdelávanie v oblasti špecializovaných metód identifikácie pre budúcich a súčasných učiteľov, policajtov, sociálnych pracovníkov, odborníkov pracujúcich s deťmi;

4/ podporné komunikačné aktivity a podujatia zamerané na širokú verejnosť.

Projekt je realizovaný vďaka:

THE VELUX FOUDATIONS sa skladá z dvoch neziskových nadácií VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi grantové oblasti patria vedecké, enviromentálne, sociálne a kultúrne účely v Dánsku a vo svete. V roku 2018, tieto dve nadácie poskytli spoločne granty vo výške cca 168 miliónov EUR.

Obe nadácie založil inžinier – Villum Kann Rasmussen – zakladateľ VELUX a ďalších spoločnosťami skupin VKR Group, ktorých poslaním je prinášať denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie do každodenného života ľudí.


Koordinátorka projektu: educan (at) centrumslniecko.sk