Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bez modrín

Bez modrín

Projekt: “Bez modrín”

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania/porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. Významnou súčasťou projektu je analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí, návrhy na účinné zmeny, nastavenie komunikácie smerom k zákonodarcom a verejnosti prostredníctvom okrúhlych stolov a podcastovej platformy.

Zdôvodnenie projektu a opis realizácie:

Kvalita života a vyspelosť demokracie priamo súvisí s dodržiavaním ľudských práv a slobôd. V zmysle článku 2. a 3. Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každý právo na život, slobodu, osobnú bezpečnosť a nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. V Centre Slniečko, n.o. sa stretávame denne viac ako 20. rokov s následkami závažného porušovania ľudských práv vo forme násilia, týrania, mučenia, sex.zneužívania, znásilňovania, obchodovania, ponižovania ľudskej dôstojnosti a to predovšetkým v najzraniteľnejších skupinách, ktorými sú deti, ženy a starší ľudia. Násilie páchané na zraniteľ. skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát. V prípade ak takémuto konaniu nezabráni, je jeho povinnosťou zabezpečiť obetiam dostupné služby. Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta,” ktoré spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Z týchto dôvodov sme sa v aktivitách projektu zamerali na viacstupňové vzdelávanie pedagógov, študentov-budúcich odborníkov a prostredníctvom realizácie okrúhlych stolov aj na zástupcov štátu a organizácií pracujúcich s obeťami s cieľom zmeny legislatívy a nastavenia funkčného systému. Zmena súvisí aj s potrebou informovať verejnosť a mladých ľudí, preto sme zvolili v projekte špec. podcastovú platformu “Bez modrín”.

Aktivity projektu:

Organizácia okrúhlych stolov v témach porušovania ľudských práv a systému účinnej ochrany so zástupcami organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a RP násilia, spolu so zástupcami štátnej správy so zámerom nastavenia účinného systému ochrany ĽP a slobôd v kontexte systému podpory a ochrany obetí.

Spracovanie e-learningového vzdelávania pre profesionálov a budúcich profesionálov v téme rodovej rovnosti, rodovo podmieneného násilia a realizácia e-learningového vzdelávania.

Organizácia 4 interaktívnych seminárov pod názvom Modriny na duši I – špecializované vzdelávanie pre profesionálov a budúcich profesionálov v téme porušovania ľudských práv – sexuálne zneužívanie a prevencia sekundárnej viktimizácie obete s využitím edukačného filmu organizácie – “Modriny na duši I.”

Organizácia 4 interaktívnych seminárov pod názvom Modriny na duši II – špecializované vzdelávanie pre profesionálov a budúcich profesionálov v téme porušovania detských práv – psychické násilie a ako predchádzať druhotnej traumatizácii detí prostredníctvom vhodných postupov odborníkov s využitím edukačného filmu organizácie – “Modriny na duši II.”

Organizácia 2 interaktívnych seminárov pod názvom “Rodová rovnosť a právne a sociálne aspekty porušovania ľudských práv násilným správaním partnera” – špecializované vzdelávanie pre profesionálov a budúcich profesionálov.

Vytvorenie špecializovanej autorskej podcastovej relácie Bez modrín s dvojtýždňovou periodicitou, realizácia 01/2021 – 12/2021 prostredníctvom podcastov a podpornej komunikácie so zameraním na rodovú (ne)rovnosť a dodržiavanie ľudských práv.

Spracovanie analýzy “bielych miest” v systéme ochrany obetí násilia – analytická správa v oblasti porušovania základných ľudských práv v kontexte násilia páchaného na ženách a existujúcich služieb v SR.

Suma podpory: 83 408,00 €

Spolufinancovanie: 11 373,82 €

Trvanie projektu: 1. september 2020 – 30. apríl 2022

Projekt je realizovaný vďaka:

Podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.