Podporte nás >
Domov - Vďaka vašim 2 % sme 100 %!

Vďaka vašim 2 % sme 100 %!

22. marca 2024

Ako nezisková organizácia, na svoju činnosť využívame financie z viacerých zdrojov a 2 % sú jedným z nich. Pomoc a podporu realizujeme prostredníctvom prevádzkovania troch špecializovaných pobytových zariadení, dvoch ambulantných i aktívnej práce priamo v teréne. Za dôležitú súčasť našej činnosti, považujeme podporu predchádzania násiliu a to prostredníctvom vzdelávania širokej i odbornej verejnosti a preventívnych programov pre deti už v materských školách.

Rok 2023 okrem iného znamenal pre nás aj:

 • 110 detí a 468 dospelých v našej priamej starostlivosti
 • 3 500 hodín terénnej práce – pomoc sociálna, právna, psychologická i materiálna
 • 5 000 hodín ambulantného poradenstva
 • 185 záujemcov o tému ochrany pred násilím, ktorí zrealizovali bezplatné e-learningové kurzy
 • 14 nových dielov v podcastovej relácii “Bez modrín”
 • 2 471 followerov informačného instagramového účtu @bezmodrin
 • 220 000 detí a dospelých bubnujúcich naprieč Slovenskom a Českom, Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Vďaka vašej podpore môžeme pracovať na skvalitňovaní pomoci a podpore pre tých, ktorí ju potrebujú, ako aj na našom ďalšom rozvoji.

AKO DAROVAŤ 2 % CENTRU SLNIEČKO

Názov: Centrum Slniečko, n.o.
Sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36096555 (POZOR! IČO pri vypisovaní do tlačív zarovnať SPRAVA)


Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí si nepodávajú daňové priznanie sami:

 • požiadajte do 15. februára 2023 vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si 2 % alebo 3 %

• 2 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
• 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali (dobrovoľníctvo nemuselo byť vykonávané v organizácií, ktorej smerujete svoje 3 % zo zaplatenej dane).

 • vaše identifikačné údaje napíšte do Vyhlásenia (ONLINE verzia » TU) spolu s vypočítanou sumou (riadok 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Suma sa už neorezáva na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania), ktorú chcete poukázať
 • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY (SZČO), ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

 • vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, alebo 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali (dobrovoľníctvo nemuselo byť vykonávané v organizácií ktorej smerujete svoje 3 % zo zaplatenej dane)
 • v daňovom priznaní pre poukázanie 2 % respektíve 3 % vyplňujete oddiel VIII.- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, doplňte Identifikačné údaje neziskovej organizácie Centrum Slniečko ako prijímateľa vašich 2 % z dane:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.
Sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36096555 (POZOR! IČO pri vypisovaní do tlačív zarovnať SPRAVA)

 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Tlačivá:

ONLINE Daňové priznanie FO – typ A
Potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ A.pdf

ONLINE Daňové priznanie FO – typ B
Potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ B.pdf


Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 • oddiel VII.- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech neziskovej organizácii Centrum Slniečko. Poukázať 1 % (2 %) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 € pre jedného prijímateľa
 • do časti Údaje o prijímateľovi doplňte Identifikačné údaje neziskovej organizácie Centrum Slniečko:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.
Sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36096555 (POZOR! IČO pri vypisovaní do tlačív zarovnať SPRAVA)

 • v rámci daňového priznania môže právnická osoba poukázať aj dve percentá z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, môže tak urobiť vtedy, ak až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1 % z dane
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2023 (v prípade, ak nemáte odklad) na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % / 2 % / 3 % z dane žiadne iné tlačivá.

Tlačivá:

ONLINE Daňové priznanie pre PO
Potvrdenie k daňovému priznaniu pre PO.pdf

MOŽNOSŤ od roku 2016 – Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. To znamená, že organizácia, ktorej sa rozhodnete nasmerovať svoje % zo zaplatenej dane dostane tieto informácie (žiadne sumy) a spozná svojich podporovateľov :)


KONTAKT:
ekonomka (at) centrumslniecko.sk
037 6522 220 (mobilný telefón, operátor Orange)