Podporte nás >
Domov - Deti pred násilím ticho neochráni

Deti pred násilím ticho neochráni

28. októbra 2019

Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h. už po šiesty krát.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Tento ročník bude v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Obidve organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi podnetné a preto do bubnovačky idú spoločne.

„Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch, preto sme radi opäť spoluorganizátori tohtoročnej bubnovačky,“ uviedla riaditeľka NKSpreRPNnD, Mária Vargová.

Za minulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. 19. novembra sa bubnuje v mestských halách, v triedach, telocvičniach, na školských dvoroch či na námestiach s použitím variech a hrncov, vedier a palíc, či len s pomocou dupotania nôh. Zapojiť sa môže každý, pričom nie je dôležitá forma bubnovania, či miesto, ale rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti rozpútať.

Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia musíme začať riešiť na Slovensku nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. Preto bubnujeme. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať, ideálne do veku 7/8 rokov, kedy si vytvárajú prvé vzťahy mimo domova. Je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať, a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.

„Sme veľmi radi, že sa nám práve v rámci prevencie podarila na Slovensku unikátna vec. Vytvorili sme preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý s deťmi veľmi citlivo  a komplexne otvára témy násilia. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozlišovať nevhodné správanie, Kozmo cez dobrodružné príbehy a aktivity rozvíja ich empatiu aj sociálne zručnosti, aby sa neposmievali slabším, neubližovali si, nebrali si hračky, vedeli si zastať kamarátov či podeliť sa. Veríme, že aj vďaka bubnovačke môžeme upriamiť pozornosť na zaradenie Kozma do materských škôl a 1.-2. ročníkov základných škôl, kedy si deti vytvárajú prvé vzťahy mimo domova “, hovorí Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n.o..

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť.

Info o miestach, kde sa bude bubnovať budeme priebežne zverejňovať na www.kozmove-dobrodruzstva.skwww.detstvobeznasilia.gov.sk

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Kontakt:  

Centrum Slniečko: Mgr. Jana Pekárková |0908 574 579| bubnovacka@centrumslniecko.sk
NKSpRPnD: Mgr. Zuzana Prípadová (908 914 636) zuzana.pripadova@employment.gov.sk