Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bezpečné miesto pre život

Bezpečné miesto pre život

Projekt: “Bezpečné miesto pre život”

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Zmluva: Z312041BCJ4 | Centrálny register zmlúv (gov.sk), Dodatok č. Z312041BCJ4D01

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 11/2021 do 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 186 382,61 €

Spolufinancovanie projektu: 9 809,61 €

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory cieľovej skupine so zámerom zvýšiť jej životnú úroveň, predchádzať sociálnemu vylúčeniu a eliminovať negatívne dôsledky krízovej životnej situácie. Projekt ponúka komplexný program pre obete domáceho násilia a rodiny v krízovej životnej situácii: nájomné bývanie s prvkami housing first, odborné sociálne poradenstvo a podporné aktivity.

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, konkrétne obete domáceho násilia a rodiny v krízovej životnej situácii.

Hlavná aktivita projektu:

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Podaktivita projektu:

1/ Poskytovanie sociálneho poradenstva a podporných aktivít- činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, individuálne plánovanie a podporné aktivity (finančná gramotnosť, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, podpora, delegovanie a pod.) formou ambulantnej, terénnej práce

2/ Poskytovanie nájomného bývania- zabezpečenie vhodných nájomných bytov, pomoc so zabývaním sa, starostlivosť o byty, používaní spotrebičov a pod.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY:

  • sprostredkované nájomné bývanie s prvkami housing first v desiatich bytoch v meste Nitra a Komárno (v zložení 8 x 1-izbový byt, 2 x 2-izbový byt); tri 1-izbové byty preobsadený od 1.11.2022, 1.12.2022 a 1.6.2023, v jednom 2-izbovom byte ukončená nájomná zmluvy k 31.10.2022, jeden 2-izbový byt preobsadený od 1.2.2023 a jeden 2-izbový byt nanovo obsadený od 1.2.2023.
  • sociálne poradenstvo, zabezpečenie vhodných nájomných bytov, starostlivosť o byty, zabývanie klientok, sprevádzanie klientok, individuálne plánovanie, podporné aktivity (finančná gramotnosť, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, podpora, delegovanie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, identifikácia dlhov a ich následná eliminácia a pod.) formou ambulantnej a terénnej práce pre 15 žien/matiek a 27 detí (17 chlapcov a 10 dievčat)

Dôvody, pre ktoré bolo klientkam poskytnuté bývanie s prvkami housing first:

  • nepriaznivá životná situácia – 14 zo 15
  • obeť domáceho násilia/pretrvávajúce následky domáceho násilia – 13 z 15
  • matka – samoživiteľka – 11 zo 15
  • nie je zabezpečené vlastné bývanie – 15 zo 15
  • nedostatočná podpora v rodine – 4 z 15
  • cudzinka žijúca na Slovensku – 2 z 15

Prieskumy trhu:

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 

Viac informácií nájdete na: www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk