Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bezpečné miesto pre život

Bezpečné miesto pre život

Projekt: “Bezpečné miesto pre život”

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Zmluva: Z312041BCJ4 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 11/2021 do 10/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 186 384,30 €

Spolufinancovanie projektu: 9 809,70 €

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory cieľovej skupine so zámerom zvýšiť jej životnú úroveň, predchádzať sociálnemu vylúčeniu a eliminovať negatívne dôsledky krízovej životnej situácie. Projekt ponúka komplexný program pre obete domáceho násilia a rodiny v krízovej životnej situácii: nájomné bývanie s prvkami housing first, odborné sociálne poradenstvo a podporné aktivity.

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, konkrétne obete domáceho násilia a rodiny v krízovej životnej situácii.

Hlavná aktivita projektu:

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Podaktivita projektu:

1/ Poskytovanie sociálneho poradenstva a podporných aktivít- činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, individuálne plánovanie a podporné aktivity (finančná gramotnosť, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, podpora, delegovanie a pod.) formou ambulantnej, terénnej práce

2/ Poskytovanie nájomného bývania- zabezpečenie vhodných nájomných bytov, pomoc so zabývaním sa, starostlivosť o byty, používaní spotrebičov a pod.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 

Viac informácií nájdete na: www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk