Podporte nás >
Domov - O nás - TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI! - Inšpirácie na podporné aktivity

Inšpirácie na podporné aktivity

Veľké spoločné bubnovanie sa uskutoční 20. novembra 2023 v čase medzi 10:00-11:00. No zapojiť sa môžete aj realizáciou podporných aktivít.

Počas celého týždňa od 13. – 20. novembra 2023  sú vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia – napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, …. kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú :)

V roku 2021 bubnová škola Rytmika.sk pre pomoc s rytmom nahrala hudobnú pomôcku »», ktorá môže byť nápomocná pri udávaní rytmu počas spoločného bubnovania, a zároveň samotné bubnovanie zatraktívni.


ZAUJÍMAVÉ MOŽNOSTI PODPORNÝCH AKTIVÍT:

1/ BEZPLATNÉ E-LEARNINGOVÉ KURZY

Ochrana detí pred násilím nie je jednoduchá. V zatiaľ poslednom výskume z roku 2017 zameranom na prevalenciu násilia na deťoch, až 70 % detí uviedlo, že zažili niektoré zo situácií fyzického, psychického a sexuálneho násilia alebo situácie zanedbávania. Mať sa komu zdôveriť je jedným z prvých krokov ako zdieľať zlé skúsenosti a postupne sa s negatívnymi skúsenosťami vyrovnať. Zdôverenie je dôležitým predpokladom ďalšej pomoci. Často práve škola môže byť pre detské obete násilia bezpečným útočiskom a miestom, kde sa môžu deti zdôveriť a požiadať o pomoc.

Aby sme obetiam násilia vedeli pomôcť, či vedeli samotnému násiliu predchádzať a keď sa už deje ho vedeli zastaviť, je dôležité vedieť násilie identifikovať a poznať práva dieťaťa. Aj napriek tomu, že téma ochrany detí pred násilím sa javí byť úzko špecifická a týkajúca sa len jasne vymedzenej časti dospelých, opak je pravdou. Len spoločným úsilím, ktoré musí byť postavené na vedomostiach, je možná efektívna ochrana detí pred násilím. Nápomocným pre všetkých dospelých môže byť v tomto absolvovanie e-learningových kurzov “Ochrana detí pred násilím” a „Dohovor o právach dieťaťa“ na https://e-learning.centrumslniecko.sk/

Všetky e-learningové kurzy sú bezplatné. Texty kurzov nie sú na čas a je ich možné kedykoľvek prerušiť, či sa k nim vrátiť až do odoslania. K teoretickej časti je možné sa vrátiť kedykoľvek bez obmedzenia aj po odoslaní testu. Z kurzov je možné načerpať paletu možných aktivít, či podnetov na diskusiu a rozhovory.

 • e-learningový kurzu “Ochrana detí pred násilím”, je určený osobám pracujúcim s deťmi, ale aj rodičom a všetkým dospelým, ktorí sa v problematike ochrany detí pred násilím chcú zorientovať a byť pre deti bezpečnou oporou. Kurz je rozdelený na tri časti a záver:
  1. Úvod do problematiky
  2. Forma a príznaky násilia páchaného na dieťati
  3. Postup pri podozrení na násilie páchanom na dieťati
  4. Záver
  Každá časť pozostáva z textov príslušných k danej tíme a je zavŕšená testom s uzatvorenými otázkami. Po absolvovaní všetkých troch testov, účastníci obdržia Potvrdenie o úspešnom absolvovaní.
 • Chrániť svoje práva, či práva iných vieme len vtedy, ak ich poznáme. Preto je dôležité, aby všetky deti i všetci dospelí poznali Dohovor o právach dieťaťa. Kurz „Dohovor o právach dieťaťa“ je určený dospelým a mladým ľuďom v pozícii profesionálov, zamestnancov, podporného personálu, stážistov alebo dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi alebo pracujú v prostredí, kde deti trávia čas. Je postavený tak, aby všetkým priblížil samotný koncept práv dieťaťa, základné hodnoty a filozofiu a tým preniesť zameranie pozornosti z procesov a systémov tvorených dospelými na samotné dieťa. Výsledkom má byť scitlivenie na práva a potreby detí. Kurz má tri tematické časti, pričom každá má v závere otázky na osobné zamyslenie.
  1. Úvod
  2. Dohovor o právach dieťaťa
  3. Dohovor o právach dieťaťa v praxi
  Nasleduje jednoduchý test a Záverečná časť s odkazmi na rôzne dokumenty a zdroje k danej téme. Kurz „Dohovor o právach dieťaťa“ je tiež zdrojom, bohatým na diskusné témy so žiakmi v triedach, či pre zostavenie kvízov.

2/ AKTIVITY PRE STARŠÍCH ŽIAKOV ZŠ A SŠ – spoločné počúvanie podcastov – BEZ MODRÍN , nenásilne o násilí a následné diskusie

3/ MOŽNOSTI AKTIVÍT PRE STARŠIE DETI ZŠ – môžu mať napríklad aj formu matematických úloh, či projektových zadaní – ako koľko detí je na planéte, koľko žije na jednotlivých kontinentoch, aká veková skupina detí je najzastúpenejšia, …. v ktorých krajinách je školská dochádzka povinná, kde je povolená detská práca a od akého veku, …… a následne diskusie k jednotlivým zadaniam. Staršie deti môžu napísať krátku esej, či zložiť báseň na tému svet bez násilia.

4/ MOŽNOSTI AKTIVÍT PRE MLADŠIE DETI ZŠ – niečo k téme nakresliť alebo vytvoriť z odpadového materiálu (napríklad škola/mesto/krajina/svet bez násilia), ….  následná výstava; tiež to môže byť spoločné pozeranie videí: https://kozmove-dobrodruzstva.sk/videa/ a následná diskusia o vzhliadnutých situáciách.

5/ AKTIVITA PRE CELÚ ŠKOLU – Detská konferencia

– deti si môžu pripraviť prezentácie na témy ako: čo všetko násilie je a čo nie je / nástrahy online sveta a násilie v digitálnom prostredí, kde vyhľadať pomoc / ako zabrániť násiliu / a pod.. Pričom prezentácie môžu pripraviť jednotlivci, skupiny alebo triedy.

– konferencia sa dá spojiť aj s workshopmi pre deti organizované deťmi, ako napríklad: na jednotlivých stanovištiach by sa deti dozvedali rôzne informácie, tematicky oddelené; case study – deti by boli situované do prípadu a mali by vyriešiť ako sa z neho dostať, komu sa zdôveriť / a pod.

6/ AKTIVITY V TRIEDACH – témy do diskusie alebo s infomateriálom, ktoré je možné vyrábať spolu s deťmi

– stretli ste sa s násilím? / čo všetko je násilie? Aké druhy násilia poznáte? / koho by ste kontaktovali? Kde by ste vyhľadali pomoc? Predovšetkým ak sa násilie deje v online priestore / viete aké môže mať násilie následky? / koľko detí zažíva násilie? / prečo je potrebné hovoriť o násilí? / a pod.

7/ MATERSKÉ ŠKOLY – spoločné pozeranie videí zo série KOZMO a jeho dobrodružstvá a spoločné rozhovory, či kreslenie inšpirované príbehmi.

Aktivity je možné kombinovať, rozširovať, modifikovať, no je dôležité ich vždy prispôsobiť konkrétnym deťom, aby to bolo pre ne vhodné a zároveň zaujímavé. Kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú.

8/ AKTIVITY PRE FIRMY, INŠTITÚCIE, … – spoločné zabubnovanie 23. novembra 2023 medzi 10:00-11:00; informovanie o podujatí prostredníctvom interných komunikačných kanálov; zazdieľanie podujatia na svojich sociálnych sieťach/webstránke; rozširenie, či oprášenie si vedomostí o násilí na deťoch a Dohovore o právach detí prostredníctvom absolvovania bezplatných e-learningových kurzov na https://e-learning.centrumslniecko.sk/ (môže to byť celofiremná výzva); zapojenie sa do koordinovaného bubnovania v meste/obci, ak také je; pridanie sa k bubnovaniu na niektorej zo zapojených škôl v obci/meste; zhostenie sa koordinovania bubnovania v obci/meste; …

9/ AKTIVITY PRE RODINY, JEDNOTLIVCOV, … – spoločné zabubnovanie 23. novembra 2023 medzi 10:00-11:00; ak sú v rodine menšie deti spoločné pozeranie videí zo série KOZMO a jeho dobrodružstvá a spoločné rozhovory či kreslenie inšpirované príbehmi, so staršími deťmi spoločné počúvanie podcastov – BEZ MODRÍN , nenásilne o násilí a následné rozhovory; …


Nápomocné vám môžu byť tiež materiály zverejnené Národným koordinančným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch


FOTKY A VIDEÁ Z BUBNOVANIA aj SPRIEVODNÝCH AKTIVÍT ZDIEĽAJTE

→ na Facebookovej udalosti ,,Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023”

→ na vašich FB stránkach a označte @Centrum Slniečko, n.o. (/centrum.slniecko.nitra) a #Bubnovacka2023

→ na vašom Instagrame a označte @bezmodrin a #Bubnovacka2023


SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU BUBNOVAČKY »»