Podporte nás >
Domov - Vzdelávanie pre realizáciu PP KOZMO

Vzdelávanie pre realizáciu PP KOZMO

Vzdelávanie odborníkov pre realizáciu
Preventívneho programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá”
pre deti do 7/8 rokov (PP)

Pre koho je vzdelávanie určené?

1/ Pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich so skupinami detí do 7/8 rokov

 • pre učiteľov/učiteľky predprimárneho vzdelávania
 • pre učiteľov/učiteľky primárneho vzdelávania – 0., 1. max 2. roč. ZŠ // pri mentálnom zdravotnom znevýhodnení do 5./6. roč., resp. podľa posúdenia učiteľa/ky)
 • pre asistentov/asistentky učiteľa/ky, vychovávateľa/ky
 • pre vychovávateľov/vychovávateľky
 • pre špeciálnych pedagógov/špeciálne pedagogičky, liečebných pedagógov, liečebné pedagogičky
 • pre psychológov/psychologičky pracujúcich v prevencie
 • pre sociálnych pedagógov/sociálne pedagogičky

2/ Pre preventistov/ky, sociálnych/e pracovníkov/čky pracujúcich/ce so skupinami detí vo veku do 7/8 rokov

Štruktúra vzdelávania:

Vzdelávanie v rozsahu 60  akademických (1=45 min) hodín pozostáva zo štyroch častí, pričom absolvovanie druhej  časti je podmienené absolvovaním prvej.

 1. časť: 4 hodiny dištančného vzdelávania absolvovaním online e-learningových kurzov „Ochrana detí pred násilím I.“ v rozsahu troch teoretických častí, každá zavŕšená testom a kurzu „Dohovor o právach dieťaťa I.“ v rozsahu jedna teoretická časť zavŕšená testom (o úspešnom absolvovaní každý dostane Potvrdenie e-mailom)
 2. časť: 40 hodín (prezenčne 4 dni × 10 hod) táto časť je zameraná na získanie vedomostí a zručností v oblasti syndrómu CAN (príznaky, identifikácia, kazuistiky, metodické filmy, vedenie rozhovoru s dieťaťom a  jeho rodinou,….), nenásilnej komunikácie, zážitkového učenia a praktického nácviku 10-tich modulov preventívneho programu. Po ukončení tejto časti účastníci vzdelávania získavajú dočasné oprávnenie na realizáciu „PP“ s jednou skupinou, s externou podporou odborníka – supervízora, intervízora, čo je základom pre zrealizovanie tretej a štvrtej časti a získanie Osvedčenia
 3. časť: 8 hodín dištančne – príprava na poslednú, štvrtú časť programu, teda spracovanie praktcikých výkonov pre ich odprezentovanie počas štvrtej časti vzdelávania
 4. časť: 8 hodín prezenčne (cca 3 mesiace po ukončení tretej časti) – prezentácia získaných skúseností z realizácie PP, intervízia, supervízia. Po úspešnom absolvovaní štvrtej časti účastníci získavajú Osvedčenie oprávňujúce k realizácii PP.

Po ukončení vzdelávania ako absolvent:

 • budete vedieť čo je syndróm CAN, dokážete rozpoznať, identifikovať formy, jednotlivé príznaky a následky a budete vedieť  čo má pri podozrení na násilie urobiť, aby ochránil dieťa, v rámci svojich kompetencií v ochrane detí,
 • budete poznať rozdiel medzi agresivitou, agresívnym správaním, týraním, sexuálnym zneužívaním a zvláštnymi formami násilia,
 • dokážete s deťmi komunikovať o témach tolerancie, rešpektu, prijímania inakosti, riešenia konfliktov, spolupráci ale aj násilia,
 • budete vedieť postupovať tak, aby dieťa nebolo viktimizované a budete spolupracujúci voči iným inštitúciám, ktoré môžu významne pomôcť pri ochrane detí,
 • dokážete v práci s deťmi využívať poznatky v oblasti zážitkovej pedagogiky a nenásilnej komunikácie a v tomto kontexte používať inovatívne techniky a metódy,
 • dokážete uplatňovať už od útleho veku dieťaťa prevenciu násilia, zmysluplne ju zaraďovať do výchovy a vzdelávania a to aj prostredníctvom pozitívnych hrdinov, s využitím kreativity a tým vychovávať deti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sú prioritami úcta k človeku, spolupráca, podpora, pomoc, prijímanie rozdielností a znižovať toleranciu na násilie,
 • budete poznať filozofiu, ciele preventívneho programu „KOZMO a jeho dobrodružstvá“ a dokážete ho samostatne realizovať, používať všetky interaktívne metódy, metodiku a pomôcky.

Ďalej získate:

 • Licenciu – na základe ktorej budete oprávnení realizovať preventívny program. Licencia – je bezplatná, zaväzuje vás k vykonávaniu preventívneho programu a využívaniu autorských pomôcok, podľa jednotných dohodnutých pravidiel,
 • Supervíziu a možnosť konzultácie s lektorom v danej problematike aj po ukončení vzdelávania,
 • Bohatý interaktívny materiál v podobe KOZMObox-u, ktorého obsahom sú autorské pomôcky pre výkon preventívneho programu – maňuška KOZMO, KOZMOplán, 8 planét galaxie, KOZMOpumpa,  100 ks KOZMOslniečok, 6× puzzle, KOZMOlampa, 4× sada tváričiek s emóciami, 5× sada domčekov s postavičkami mimozemšťanov, vesmírna deka, KOZMOusb kľúč s krátkymi videami a videoklipom, kniha “Kozmo a jeho dobrodružstvá”,
 • “Metodiku pre realizáciu PP”,
 • Osvedčenie o úspešnom absolvovaní vzdelávania.

Garantka vzdelávania: Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Príspevok:
490 € / 2 osoby z jednej MŠ/CPPPaP + 1× KOZMObox alebo
350 € / 1 osoba + 1× KOZMObox

V prípade záujmu o zvýhodnenú cenovú ponuku pre skupinu (minimálne 10 osôb), nás kontaktujte.

Termíny vzdelávania:
4.-5. august a 11.-12. august 2020, miesto Trnava (aktuálne prebieha)
23.-24. september a 28.-29. september 2020, miesto Nitra (plne naplnená kapacita)
8.-11. október 2020, miesto Prešov (plne naplnená kapacita)

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a komfortu je veľkosť skupiny limitovaná.

V súvislosti s aktuálnym stavom a možnými obmedzeniami súvisiacími s pandémiou koronavírusu sa termíny vzdelávaní môžu zmeniť. V takom prípade vás budeme o tom informovať. Konkrétne zmeny sa dozviete v ponuke na tomto webe.  Všetkých registrovaných budeme zároveň informovať aj priamo (telefonicky alebo e-mailom).

Záväzné registračné formuláre:

pre 1 osobu + 1x KOZMObox – REGISTRÁCIA
pre 2 osoby z jednej MŠ + 1x KOZMObox – REGISTRÁCIA

KONTAKT:
Mgr. Paulína Rakúsová
0917 469 562
educan@centrumslniecko.sk

Táto zvýhodnená ponuka je platná pre prvých 10 vzdelávaní vďaka finančnej podpore partnerov a