Podporte nás >
Domov - Vzdelávanie pre realizáciu PP KOZMO

Vzdelávanie pre realizáciu PP KOZMO

Vzdelávanie odborníkov pre realizáciu
Preventívneho programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá”
pre deti do 7/8 rokov (PP)

Pre koho je vzdelávanie určené?

1/ Pre pedagogických a odborných zamestnancov

 • pre učiteľov/učiteľky predprimárneho vzdelávania
 • pre učiteľov/učiteľky primárneho vzdelávania (1 a 2 roč. ZŠ, pri mentálnom zdravotnom znevýhodnení do 5/6 roč., resp. podľa posúdenia učiteľa/ky)
 • pre asistentov/asistentky učiteľa/ky, vychovávateľa/ky
 • pre vychovávateľov/vychovávateľky
 • pre špeciálnych pedagógov/špeciálne pedagogičky, liečebných pedagógov, liečebné pedagogičky
 • pre psychológov/psychologičky pracujúcich v prevencie
 • pre sociálnych pedagógov/sociálne pedagogičky

2/ Pre preventistov/ky, sociálnych/e pracovníkov/čky pracujúcich/ce s deťmi vo veku do 7/8 rokov

Štruktúra vzdelávania:

Vzdelávanie v rozsahu 60  akademických (1=45 min) hodín pozostáva z troch častí, pričom absolvovanie druhej  časti je podmienené absolvovaním prvej.

 1. 4 hodiny dištančného vzdelávania absolvovaním online e-learningových kurzov „Ochrana detí pred násilím I.“ v rozsahu troch teoretických častí, každá zavŕšená testom a kurzu „Dohovor o právach dieťaťa I.“ v rozsahu jedna teoretická časť zavŕšená testom.
 2. 48 hodín (prezenčne 4 dni × 10 hod a 8 hod dištančne) rozdelených na témy: Syndróm CAN; Zážitkové učenie; Komunikácia s dieťaťom a jeho rodičmi; Riešenie konfliktov; Praktický nácvik jednotlivých modulov PP
 3. 8 hodín prezenčne (cca 3 mesiace po ukončení druhej časti) – prezentácia získaných skúseností z realizácie PP, supervízia.

Po ukončení vzdelávania ako absolvent:

 • budete vedieť čo je syndróm CAN, dokážete rozpoznať, identifikovať formy, jednotlivé príznaky a následky a budete vedieť  čo má pri podozrení na násilie urobiť, aby ochránil dieťa, v rámci svojich kompetencií v ochrane detí,
 • budete poznať rozdiel medzi agresivitou, agresívnym správaním, týraním, sexuálnym zneužívaním a zvláštnymi formami násilia,
 • dokážete s deťmi komunikovať o témach tolerancie, rešpektu, prijímania inakosti, riešenia konfliktov, spolupráci ale aj násilia,
 • budete vedieť postupovať tak, aby dieťa nebolo viktimizované a budete spolupracujúci voči iným inštitúciám, ktoré môžu významne pomôcť pri ochrane detí,
 • dokážete v práci s deťmi využívať poznatky v oblasti zážitkovej pedagogiky a nenásilnej komunikácie a v tomto kontexte používať inovatívne techniky a metódy,
 • dokážete uplatňovať už od útleho veku dieťaťa prevenciu násilia, zmysluplne ju zaraďovať do výchovy a vzdelávania a to aj prostredníctvom pozitívnych hrdinov, s využitím kreativity a tým vychovávať deti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sú prioritami úcta k človeku, spolupráca, podpora, pomoc, prijímanie rozdielností a znižovať toleranciu na násilie,
 • budete poznať filozofiu, ciele preventívneho programu „KOZMO a jeho dobrodružstvá“ a dokážete ho samostatne realizovať, používať všetky interaktívne metódy, metodiku a pomôcky.

Ďalej získate:

 • Licenciu – na základe ktorej budete oprávnení realizovať preventívny program. Licencia – je bezplatná, zaväzuje vás k vykonávaniu preventívneho programu podľa jednotných dohodnutých pravidiel,
 • Supervíziu a možnosť konzultácie s lektorom v danej problematike aj po ukončení vzdelávania,
 • Bohatý interaktívny materiál v podobe KOZMObox-u, ktorého obsahom sú autorské pomôcky pre výkon preventívneho programu – maňuška KOZMO, KOZMOplán, 8 planét galaxie, KOZMOpumpa,  100 ks KOZMOslniečok, 6× puzzle, KOZMOlampa, 4× sada tváričiek s emóciami, 5× sada domčekov s postavičkami mimozemšťanov, vesmírna deka, KOZMOusb kľúč s krátkymi videami a videoklipom, kniha “Kozmo a jeho dobrodružstvá”,
 • “Metodiku pre realizáciu PP”.

Lektorky:
Mgr. Mariana Kováčová, PhD. – špeciálna pedagogička
Mgr. Andrea Janotková – psychologička
Mgr. Sylvia Pokusová – psychologička

Max počet účastníkov: 24 v jednom vzdelávacom cykle

Príspevok:
490 € / 2 osoby z jednej MŠ/CPPPaP + 1× KOZMObox alebo
350 € / 1 osoba + 1× KOZMObox

Miesto bude rezervované po úhrade nevratného registračného poplatku 20 € v stanovenom termíne (bude upresnený e-mailom po registrácii). Registračný poplatok bude odpočítaný z celkového príspevku.

V prípade záujmu o cenovú ponuku pre skupinu (minimálne 10 osôb), nás kontaktujte.

Plánované termíny vzdelávaní:

1. vzdelávanie sa uskutoční v Trnave:
17.-18. 10. 2019  od 8:00 – 16:30 a 24.-25. 10. 2019  od 8:00 – 16:30

Ďalšie termíny vzdelávacieho programu budú priebežne zverejňované.

REGISTRÁCIA pre 1 osobu + 1× KOZMObox »»
REGISTRÁCIA pre 2 osoby + 1× KOZMObox »»

KONTAKT:
Mgr. Paulína Rakúsová
0917 469 562
educan@centrumslniecko.sk

Táto zvýhodnená ponuka je platná pre prvých 10 školení vďaka finančnej podpore partnerov a