Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2017 – 2019 - Intervenčné centrum – podpora The Velux Foundations

Intervenčné centrum – podpora The Velux Foundations

Projekt: “Intervenčné centrum Slniečko” – vzdelávacie, preventívne, intervenčné centrum na pomoc detským obetiam násilia

For english version follow this link.

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 4 roky – 48 mesiacov

Východiská pre realizáciu projektu:

Realizáciou projektu sa v spolupráci s partnermi budeme podieľať na vytvorení účinného systému ochrany detí. Vychádza z dlhoročných skúseností a zameriava sa na vykonávanie priamej odbornej pomoci deťom u ktorých je podozrenie na syndróm CAN, tak aj na zriadenie vzdelávacieho a preventívneho centra “EDUCAN”.

Zámer projektu:

– vytvoriť prepojený funkčný systém ochrany deti pred násilím a vykonávanie odbornej pomoci
– nastaviť multidisciplinárnu spoluprácu
– systematické vzdelávanie pre pedagógov, soc. pracovníkov, zdravotníkov policajtov, dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi, ako aj vzdelávanie vo forme preventívnych programov pre samotné deti vo všetkých vekových kategóriách
– realizácia komplexne na seba nadväzujúcich preventívnych programov pre deti
– zriadenie vzdelávacieho a preventívneho centra pod názvom “EduCAN” (Edu=vzdelávanie, CAN=Child abuse neglect).

Cieľové skupiny:

V prvom rade dôležitou cieľovou skupinou sú deti ohrozené syndrómom CAN. “Intervenčné centrum Slniečko” bude zabezpečovať odbornú pomoc deťom ako aj vzdelávanie a prevenciu. Významnou cieľovou skupinou sú aj pedagógovia, policajti, zdravotníci, sociálni pracovníci a pracovníci špecializovaných zariadení – dobrovoľníci, vychovávatelia. V druhom rade je cieľovou skupinou široká verejnosť, ktorá vrámci implementácie projektu bude informovaná o problematike týraných a sexuálne zneužívaných detí, o spôsoboch identifikácie a formách pomoci.

Ciele a aktivity projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť účinný systém ochrany detí. Vytvorením špecializovaného intervenčného centra sa zabezpečí krízová intervencia, poradenstvo, telefonická a emailová intervencia pre deti a mladých ľudí, ako aj sanačné programy pre rodiny, tvorivé dielne, spracovanie preventívnych programov a vzdelávanie odborníkov. Súčasťou projektu je aj odborná analýza stavu problematiky týraných, sexuálne zneužívaných detí na Slovensku z pohľadu neziskových organizácií pracujúcich s deťmi a spracovanie návrhu na systémové zmeny. Realizáciou mediálne informačno-vzdelávacích kampaní sa chceme priblížiť verejnosti v témach, ako identifikovať dieťa so syndrómom CAN, ako mu pomôcť a ako vychovávať a neubližovať).

Koordinátorka pre projekt “Intervenčné centrum
Mgr. Mária Nagy Maťová, 0915 784 261, maria.nagymatova (at) centrumslniecko.sk

Tento zámer budeme môcť napĺňať vďaka spolufinancovaniu THE VELUX FOUNDATIONS.

THE VELUX FOUDATIONS sa skladá z dvoch neziskových nadácií VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN . Medzi grantové oblasti patria prírodné, technické, zdravotné a humanitné vedy. THE VELUX FOUDATIONS tiež podporuje environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku a aj vo svete. V roku 2013, obidve nadácie spolu prispeli cca 150 miliónov EUR na neziskové účely.

Obe nadácie boli vytvorené zakladateľom – Villum Kann Rasmussen – VELUX a inými spoločnosťami v skupine VKR, ktorých poslaním je priviesť denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie do každodenného života občanov.

THE VELUX FOUNDATIONS