Bezpečný ženský dom - opis projektu - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Ukončené projekty / Ukončené v rokoch 2017 – 2018 / Bezpečný ženský dom – opis projektu

Bezpečný ženský dom – opis projektu

Projekt: „ Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez násilia

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

For english version follow this link.

Číslo programu: SK09    číslo projektu: DGV01003      číslo zmluvy: 997 / 2014

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 10.7. 2014 do 30.4.2017

Programová oblasť:    Domáce a rodovo podmienené násilie

“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých” – “A home must be a safe place for everybody”

“Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám”

Projektový grant: 507 475 €

Spolufinancovanie projektu: 56 386 €

Počet partnerov: 

3 – Stifelsen Oslo Krisesenter – Nórsko, Glåmdal Krisesenter IKS – Nórsko, Asociácia krízových stredísk – Slovensko

Zámer projektu: 

Hlavným zámerom projektu bolo zriadenie nového ženského bezpečného domu, spĺňajúceho minimálne Európske  štandardy pre bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia. Klientkam poskytuje komplexné služby opierajúce sa o princíp posilnenia práv obete s ohľadom na dodržiavanie demokratických princípov. Projektom vytvoríme 6 rodinných miest.

Cieľové skupiny:

Najdôležitejšou cieľovou skupinou sú obete partnerského násilia a deti, ktoré sú svedkami partnerského, domáceho násilia. Bezpečný ženský dom je určený aj pre znevýhodnených občanov, príslušnosti k menšinám a iných obmedzení pri prístupe na trh práce. Nezanedbateľnou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorá v rámci implementácie projektu bude informovaná o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia  a formách pomoci obetiam násilia.

Ciele projektu: 

Hlavným cieľom projektu je  zníženie rodovo podmieneného násilia, preto aktivity projektu sú plánované na dosiahnutie tohto stavu formou vytvorenia bezpečného ženského domu, poskytovania základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, terapie pre obete násilia, preventívnych aktivít zameraných na verejnosť s cieľom prelomenia spoločenských predsudkov a stereotypov súvisiacich s postavením žien v spoločnosti.

Výstupom projektu bude je aj spracovanie štandardov kvality pre krízové strediská v spolupráci s Asociáciou krízových stredísk, posilnenie vzájomných vzťahov.

Predmetom partnerskej spolupráce s krízovými centrami z Nórska bola realizácia odborných stretnutí, workshopov, rozšírenie prehľadu a vedomostí (metódy, techniky a formy práce s cieľovými skupinami, metodika práce), výmena skúseností a know-how práce v podmienkach na Slovensku a v podmienkach partnerov projektu a v neposlednom rade posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Vyhodnotenie projektu:

Bezpečný ženský dom sa podarilo sprevádzkovať v auguste 2015. Za obdobie trvania projektu bolo do zariadenia prijatých 34 žien a 42 detí, bolo poskytnutých 259 telefonických intervencií. Počas informačnej kampane sa rozdalo cez 20 000 ks materiálov. Výnimočným podujatím bola dvojdňová medzinárodná konferencia “Aj z násilia vedie bezpečná cesta”, nad ktorou záštitu prevzala nórska veľvyslankyňa J. E. Inga Magistad. Pri kampani, aktivitách pre deti, pri administrácii i pri organizovaní medzinárodnej konferencie boli nápomocní dobrovoľníci, ktorí venovali 5 595 dobrovoľníckych hodín. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie zamestnankýň v témach, ktoré sú pri práci s obeťami násilia dôležité.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.skwww.norway.no/en/slovakia 

Kontakty na projektový manažment

Zmluva o nájme nehnuteľnosti v ktorej je “Bezpečný ženský dom” prevádzkovaný.