Bez modrín a bez násilia - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Prebiehajúce projekty / Bez modrín a bez násilia

Bez modrín a bez násilia

Projekt: “Bez modrín a bez násilia”

Opis projektu:

Centrum Slniečko, n.o. sa dlhodobo zaoberá probematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia a na základe týchto skúsenosti realizuje viaceré aktivity na vytvorenie účinného systému ochrany týraných, zneužívaných detí.

Z poznatkov a skúseností vyplýva potreba realizácie preventívnych a informačných aktivít, jednak smerom k širokej verejnosti (laickej i odbornej) ale i smerom k ohrozenej skupine – deti a mládež za účelom vytvárania komplexného systému pomoci ale aj zvýšenie informovanosti.  Projekt má prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti, najmä tých, ktorí sa stávajú obeťami násilia a to predovšetkým so zámerom, aby vedeli kde môžu hľadať pomoc, ako sa ochrániť ale aj aby pomoc bola dostupná a aby sa na nej podieľal multidisciplinárny odborný tím. Z viacerých skúseností z praxe vyplýva potreba vzdelávania pracovníkov vstupujúcich do riešenia problematiky násilia páchaného na deťoch  ženách.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k eliminácii a identifikácií sociálno-patologických javov, násilia páchaného na deťoch a ženách a v rodinách. Medzi čiastkové ciele patrí:

  • konkrétna intervencia obetiam domáceho násilia
  • realizácia preventívneho a vzdelávacieho programu pre deti
  • vzdelávanie odborníkov participujcich na riešení problematiky násilia páchaného na deťoch so zámerom zvyšovania ich odborných kompetencií
  • realizácia aktivít zameraných na informovanie verejnosti – koncert Bez modrín, aktivity počas novembra, metodika k preventívnemu programu

Suma podpory: 25 000 €

Trvanie projektu: 1. január – 31. december 2017

Projekt je realizovaný:

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality”.