Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Podpora DEI III.

Podpora DEI III.

Názov národného projektu (NP): Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.

Žiadateľ/prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Postavenie Centra Slniečko, n.o.: partner v projekte

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: 4-Sociálne začlenenie

Zmluva: 79/OKNP-S/2019 Dodatok č. 4  a Dodatok č. 5  k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041T237

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 8/2019 do 12/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 335 286,11 €

Spolufinancovanie projektu: 16 764,31 €

Cieľ NP: 

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, osobitne zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPOD a SK“) pre dieťa a rodinu.

Aktivity:

  • Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách pre deti a rodiny
  • Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom v centre na základe súdneho rozhodnutia a jeho rodine

Cieľové skupiny NP:

  • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOD a SK;
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore;
  • subjekty vykonávajúce opatrenia SPOD a SK

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“