Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Eliminácia diskriminácie vzdelávaním

Eliminácia diskriminácie vzdelávaním

Projekt: “Eliminácia diskriminácie vzdelávaním”

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Zmluva: I312041R08401

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 01. 03. 2019 do 30. 04. 2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 159 634,87 €

Cieľ projektu: 

Vzdelávaním zvyšovať prevenciu, ochranu a podporu obetiam diskriminácie, v našom kontexte obetiam domáceho násilia a násilia páchaného na deťoch. Počas realizácie projekt bude poskytnuté vzdelávanie 630 účastníkom projektu. Vzdelávanie bude podľa potreby prebiehať na celom území SR, okrem Bratislavského kraja.

Cieľové skupiny: 

  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
  • subjekty vykonávajúce opatrenia SPODaSK
  • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

Tri hlavné aktivity projektu:

  1. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou.
  2. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie.
  3. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov verejnej správy prostredníctvom školení a vzdelávania.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“