Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - BŽD – krok k životu bez násilia

BŽD – krok k životu bez násilia

   

 

Projekt: “Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia” //  English version

Kód výzvy: DGV02

Kód projektu: DGV02017

Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie

Projektová zmluva č. 416/2022 // Partnerská dohoda

Dĺžka realizácie aktivít projektu: máj 2022 – apríl 2024

Výška projektového grantu: 599 258,00 €

Spolufinancovanie: 12 230,00 €

Partner projektu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, info@nitra.sk, 037/6502 111, https://www.nitra.sk/

Zámer projektu: 

Hlavným zámerom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Realizácia projektu umožní nielen rozšírenie kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí v Nitrianskom samosprávnom kraji, v meste Nitra, z pôvodných 17 miest na 32 miest, ale aj skvalitnenie už poskytovaných služieb. V rámci realizácie projektu sa zameriame aj na zvýšenie informovanosti prostredníctvom kampane na zvýšenie povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch. Kampaň bude ťažiskovo distribuovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe kvalitného podcastového formátu. Súčasťou kampane budú aj vizuálne výstupy, ktoré budú nadväzovať na podcastový seriál.

Prostredníctvom vzdelávacej kampane bude ponúknutý priestor a možnosť na osvojenie si vedomostí, informácií v téme násilia páchaného na ženách a deťoch, ich bezpečnosti, neviktimizujúcej intervencie, o formách pomoci, vhodných a nevhodných postupoch pri práci s cieľovou skupinou.

Cieľová skupina:

 • obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – ženy a ich deti, ktoré sa ocitli v krízovej a často neriešiteľnej životnej situácii, z ktorej sa bez pomoci nevedia dostať, nevedia ako svoju situáciu riešiť. Za cieľovú skupinu považujeme taktiež znevýhodnených občanov v zmysle zdravotného postihnutia, príslušnosti k menšinám a iných obmedzení pri prístupe na trh práce, ktorým znevýhodnenie sťažuje riešenie krízovej životnej situácie akou domáce násilie je.
 • široká verejnosť, ktorá bude informovaná o problematike domáceho násilia, rodovo podmieneného násilia, formách pomoci, existencii a nutnosti fungovania bezpečného ženského domu.
 • Odborní zamestnanci prijímateľa, partnera, ale taktiež zamestnanci organizácií, inštitúcií verejného aj neverejného sektora, ktorí budú účastníkmi vzdelávacej kampane

Aktivity projektu:

1/ Priestorové rozšírenie Bezpečného ženského doma a jeho vybavenie

2/ Posilnenie a skvalitnenie služieb existujúceho Bezpečného ženského domu a prevádzkovanie rozšíreného Bezpečného ženského domu

3/ Prevádzkovanie krízového bytu

4/ Kampaň na zvyšovanie povedomia

5/ Vzdelávacia kampaň

6/ Sieťovanie a multidisciplinárna spolupráca

REALIZOVANÉ AKTIVITY:

MÁJ – OKTÓBER 2022

 • Terénna sociálna služba krízovej intervencie – vyhľadávanie cieľovej skupiny, odborné činnosti, terénna sociálna práca, utváranie podmienok na výdaj stravy/potravín, poskytnutie prechodného úkrytu v byte, poskytovanie krízovej pomoci prostredníctvom telekomunikačných technológií (krízová linka) a pod. – 150,5 hod.
 • Sociálne poradenstvo – odborná pomoc klientkam, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu domáceho násilia – 786 hod.
 • Manažment bezpečia – odborní zamestnanci na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce zisťujú príčiny vzniku, charakteru a rozsahu problémov žien a ich detí a poskytujú odbornú pomoc, vrátane identifikácie násilia, vyhodnotenia rizík ohrozenia, prijímajú opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti – 173 hod.
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív a pod. – 166 hod.
 • Psychologická starostlivosť pre deti – deti sú taktiež obeťami domáceho násilia alebo sú nepriamymi obeťami domáceho násilia- svedkami. Táto situácia v nich zanecháva traumu, preto je potrebné im poskytovať psychologickú pomoc a podporu – 118,5 hod.
 • Psychologická podpora a starostlivosť pre ženy – pomoc pri spracúvaní traumy, následkov domáceho násilia – 24 hod.
 • Právne poradenstvo, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, pomoc pri pracovnom uplatnení, rozvoj pracovných zručností 174 hod:

– pomoc obetiam domáceho násilia zorientovať sa a riešiť právne veci, ktoré s domácim násilím úzko súvisia (trestné oznámenie, predbežné opatrenia, podania a pod.),

– odborní zamestnanci pomáhajú detským klientom s prípravou na vyučovanie, pri písaní domácich úloh, tvorbe projektov, práci na PC a pod.,

– aby sa obete domáceho násilia mohli finančne osamostatniť je potrebné, aby si našli vhodné zamestnanie, s čím im pomáhajú odborní zamestnanci. Taktiež sú im nápomocní s prípravou životopisu a iných dokumentov,

– odborní zamestnanci pracujú s klientkami na osvojovaní si pracovných zručností, zosúladení pracovného a osobného života atď..

 • Ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, vrátane utvárania podmienok  na prípravu stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie, záujmovú činnosť;
 • Muzikoterapia – pre skvalitnenie poskytovaných služieb, najmä deťom, realizujeme v Bezpečnom ženskom dome metódy expresívnych terapií, ktoré sú veľmi vhodnou voľbou, nakoľko umožňujú uvoľnenie nahromadených negatívnych emócií, energie – 20,5 hod.
 • Špeciálno – pedagogická starostlivosť – špeciálno- pedagogická starostlivosť je pri práci s detským klientom v Bezpečnom ženskom dome veľmi žiadaná, nakoľko iba špeciálny pedagóg môže poskytnúť adekvátnu starostlivosť a pomoc deťom s rôznym znevýhodnením (fyzickým, psychickým, rečovým a pod.) – 35 hod.
 • 17. jún 2022, “Spolupráca- stretnutie”
  Už viac ako 5 rokov spolupracujeme s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre. Na základe tejto spolupráce vznikol model pomoci v spolupráci s políciou a Poradňou pre obete. Tento model sa stal východiskom pre novelizovanie zákona o obetiach trestný činov, ktorý zakomponoval do zákona Intervenčné centrá a spoluprácu polície a poradenských centier za účelom rýchlej a účinnej pomoci obetiam domáceho násilia. Dňa 17.6.2022 sa uskutočnilo jedno z pravidelných multidisciplinárnych stretnutí so zástupcami polície nitrianskeho kraja, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou niekoľkoročnej spolupráce.
 • 13. jún 2022, Tlačová konferencia, Nitra – Tlačová správa »»Photo»», photo by Jakub Kovalík
  Dňa 13.6.2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Nitre konala úvodná tlačová konferencia, na ktorej bolo odprezentované zahájenie realizácie projektu a plánované aktivity. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Správcu programu, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva, primátor Mesta Nitra, zástupcovia partnera projektu, pomáhajúcich profesií, prijímateľa a miestnych, regionálnych a národných médií.


Mandátna zmluva, 30. máj 2022 »»
Zmluva o dielo, 19. august 2022 »»


Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk, alebo FB profil.

Projekt „Bezpečný ženský dom- krok k životu bez násilia“ získal grant z Nórska v sume 509 369,00 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 889,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

„Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“