Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu

Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu

Projekt: “Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu”

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Zmluva: I312041G43801, 1. Dodatok a 2. Dodatok a 3. Dodatok.

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 10/2017 do 09/2021 od 1. 1. 2019 je realizácia projektu pozastavená

Výška nenávratného finančného príspevku: 496 151,21 €

Spolufinancovanie projektu: 26 113,22 €

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je realizovať výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) najmä v prirodzenom rodinnom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení formou zavedenia nových inovatívnych prvkov, výchovných a sociálnych programov. Tieto programy budú zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby.

Cieľové skupiny: 

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPODaSK
 • subjekty, vykonávajúce opatrenia SPODaSK
 • zamestnanci, vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Hlavná aktivita projektu:

Podpora výkonu SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí.

Podaktivity projektu:

a/ Vykonávanie SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v zmysle § 11 zákona o SPODaSK, okrem mediácie

 • multidisciplinárna diagnostika a tímové plánovanie opatrení SPODaSK
 • opatrenia SPODaSK

b/ vykonávanie vybraných výchovných opatrení (§ 12, ods. 1 písm. b), § 12, ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK alebo § 37, ods. 2,písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o č. 36/2005 o rodine“)

 • výchovné a sociálne programy

c/ supervízia

d/ vzdelávanie zamestnancov.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY:

október 2017 – december 2018

 • sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické poradenstvo ambulantnou a terénnou formou pre 156 klientov (59 mužov a 97 žien) – 89 dospelých a 67 detí

 • 5 247,5 hodín rôznych foriem pomoci = 795,5 hodín ambulantného poradenstva + 1545 hodín poradenstva v teréne + 133,5 hodín dištančného poradenstva + 645 hodín podporných aktivít + záznamy, soc. správy, administratíva a pod. 2 014 hodín + individuálne plány, diagnostika 114,5 hodín

 

 • supervízie pre 10 zamestnancov
 • 31.5.2018 – vzdelávanie v oblasti zvyšovania kompetencií v práci s detským klientom pre 15 účastníkov
 • šírenie informácií o službách Intervenčného centra
 • pomoc pri riešení materiálnych problémov klientov Intervenčného centra
 • výroba vianočných želaní deťmi pre parnerské spoločnosti, zabezpečujúce darčeky pre ne
 • rozvoz vianočných balíčkov pre deti i rodiny
 • 13. december 2017 – Tlačová správa
 • Ukončené verejné obstarávanie:
  – Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov – Rámcová dohoda

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“