Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bez násilia

Bez násilia

Projekt: “Bez násilia”

Operačný program: Ľudské zdroje     Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Zmluva: I312041Q28401

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 01.08.2018 do 30.09.2020

Výška nenávratného finančného príspevku: 496 151,21 €

Spolufinancovanie projektu: 26 113,22 €

Cieľ projektu: 

Udržanie, skvalitnenie a multidisciplinárne prepojenie systému ochrany, pomoci a bezpečia pre obete domáceho násilia, najmä ženy, v NR kraji. Projekt ponúka komplexný program pre obete domáceho násilia: prevenciu, multidisciplinárne prepojenie, poradenstvo formou telefonickej krízovej intervencie a formou face to face, sprevádzanie, sociálne, právne, psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu a v prípade ohrozenia života aj bezpečné miesto. Počas realizácie projektu bude poskytované právne alebo sociálne poradenstvo v súvislosti s prevenciou a elimináciou diskriminácie odhadom 210 účastníkom/čkam projektu.

Cieľové skupiny: 

  • jednotlivci alebo supiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
  • subjekty, vykonávajúce opatrenia SPODaSK
  • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
  • zamestnanci, vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a / alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Hlavná aktivita projektu:

Podpora a skvalitnenie rozvoja služieb, opatrení pre obete domáceho násilia v zmysle minimálnych európskych štandardov.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

august 2018 – december 2018

  • právne, sociálne, psychologické poradenstvo, krízová intervencia a sprevádzanie bolo s podporou projektu poskytnuté 90-tim klientom (79 ženám a 11 mužom)

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“