Podporte nás >
Domov - O nás - Krízové stredisko

Krízové stredisko

Krízové stredisko je špecializovaným  akreditovaným zariadením pre týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia, ženy a matky s deťmi v súlade so Zákonom 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Krízové stredisko pozostáva z dvoch samostaných budov rodinného typu a to v jednej so zameraním na deti a v druhej so zameraním na matky s deťmi.

Krízové stredisko pre deti

Krízové stredisko pre deti poskytuje komplexnú starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a deťom v krízových životných situáciách vo veku od 3-18 rokov. Do krízového strediska môže byť dieťa prijaté na základe uznesenia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení. Dieťaťu je v krízovom stredisku poskytnutá krízová intervencia, psychologické a sociálne poradenstvo. V práci s deťmi sú využívané prvky hrovej terapie, arteterapie a muzikoterapie s cieľom pomôcť dieťaťu zvládnuť vzniknutú situáciu. Pokiaľ je to možné,  odborní pracovníci krízového strediska pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa možnosti v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Krízové stredisko pre matky s deťmi a obete domáceho násilia

Krízové stredisko pre matky s deťmi a obete domáceho násilia vytvára účinný systém pomoci a ochrany týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom, ich matkám a obetiam domáceho násilia. Do krízového strediska môže byť prijaté dieťa, u ktorého je ohrozený život alebo zdravie, je vystavené násiliu zo strany  blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Dieťa je prijaté spolu s matkou, alebo iným rodinným príslušníkom na základe žiadosti zákonného zástupcu mal. dieťaťa. Pobyt v krízovom stredisku je maximálne šesť mesiacov. Zvýšená pozornosť sa venuje práci s dieťaťom (krízová intervencia, poradenstvo, psychologická starostlivosť, hrová terapia, arteterapia a muzikoterapia) s cieľom minimalizovať následky vzniknuté v súvislosti s traumou, ktoré dieťa zažilo. Počas celej doby pracuje odborný tím strediska aj s matkou a niekedy aj širšou rodinou dieťaťa,  na úprave pomerov v rodine, na posilňovaní a podpore vzťahu  rodiča s dieťaťom, na nácviku rodičovských zručností a pod. Cieľom krízového strediska je utvoriť bezpečné a neohrozujúce prostredie pre deti so syndrómom CAN a obete domáceho násilia. Kapacita je 8 – 19 miest v štyroch rodinných izbách samostatného rodinného domu so zázemín a veľkou záhradou. Prvé deti so svojimi mamami našli v ňom bezpečie v decembri 1998.

Na prevádzku krízového strediska prispievajú okrem sponzorov, individuálnych darcov aj Nitriansky samosprávny kraj a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.


Krízové stredisko pre deti:
ksnh (at) centrumslniecko.sk
0905 949 316

Krízové stredisko pre matky s deťmi:
ks (at) centrumslniecko.sk
0905 949 284

Psychológ: psycholog (at) centrumslniecko.sk