Podporte nás >
Domov - O nás - Centrum pre deti a rodiny / Intervenčné centrum

Centrum pre deti a rodiny / Intervenčné centrum

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. dochádza od 1. 1. 2019 k zmene postavenia aj k zmene názvu ako krízového strediska, tak aj vybratých ambulantných a terénnych opatrení, ktoré prevádzkovala do 31. 12. 2018  nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o.

Centrum pre deti a rodiny (ďalej CpDaR a do 31. 12. 2018 Krízové stredisko) je v zmysle vyššie uvedeného špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a deťom u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané alebo sexuálne zneužívané. Cieľom vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných v CpDaR je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným deťom z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Do starostlivosti CpDaR môže byť dieťa prijaté na základe:

1/ rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a uložení výchovného opatrenia (od 0-18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny;

2/ požiadania dieťaťa (od 3-18 rokov);

3/ dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará (od 3 – 18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny.

CpDaR poskytuje deťom komplexnú starostlivosť v dvoch budovách rodinného typu na základe špecializovaného programu. V CpDaR sa vykonáva: sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogická starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné činnosti. Špecializované CpDaR utvára podmienky na záujmovú činnosť, športovú, kultúrnu, rekreačnú a iné voľnočasové aktivity a na prejavenie náboženského vyznania a viery. V odbornej práci s deťmi sú využívané prvky hrovej terapie, arteterapie a muzikoterapie s cieľom pomôcť dieťaťu zvládnuť vzniknutú situáciu. Pokiaľ je to možné, odborní pracovníci CpDaR pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa možnosti v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Intervenčné centrum, súčasť Centra pre deti a rodiny, je komplexné špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.

PROGRAM INTERVENČNÉHO CENTRA

Na prevádzku CpDaR prispieva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj firemní i individuálni darcovia.


Centrum pre dieťa a rodinu
ksnh (at) centrumslniecko.sk
0905 949 316

ks (at) centrumslniecko.sk
0905 949 284

Psychológ: psycholog (at) centrumslniecko.sk

Intervenčné centrum
ic (at) centrumslniecko.sk
0918 347 903
0907 605 151

Psychológ: psycholog.ic (at) centrumslniecko.sk