Podporte nás >
Domov - Spoločne proti násiliu na deťoch

Spoločne proti násiliu na deťoch

21. novembra 2014

Výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenulo odbornou diskusiou 21.11.2014 a Spoločným vyhlásením.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, zástupcovia dotknutých ministerstiev, subjektov zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a mimovládnych organizácií hodnotili napĺňanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Okrem legislatívnych zmien upriamili pozornosť aj na potrebu osvety v danej problematike. O ďalších postupoch, ako účinnejšie ochraňovať deti pred násilím a upozorňovať verejnosť na tento negatívny jav, budú diskutovať na pravidelných stretnutiach.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Pri príležitosti 19. novembra, Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, a 20. novembra, výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa, si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spoločne s dole uvedenými subjektmi pripomína posolstvo týchto dní. Prijatie Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989 predstavuje významný moment procesu formovania práv dieťaťa ako osobitej kategórie práv, procesu od domnienok o tom, čo je pre deti dôležité a nevyhnutné, ku konkrétnym záväzkom. Takmer celosvetové uznanie tohto dokumentu je jasným signálom toho, že napriek rozdielom medzi jednotlivými krajinami, podmienky, v ktorých deti prežívajú svoje detstvo, by mali spĺňať univerzálne akceptované štandardy. Dvadsaťpäť rokov po prijatí Dohovoru o právach dieťaťa môžeme konštatovať, že tento jedinečný právny, filozofický, referenčný dokument scitlivuje aj spoločnosť na Slovensku – samotné deti, rodičov, profesionálov pracujúcich s deťmi a aktérov s rozhodovacou právomocou. Dohovor o právach dieťaťa sa obsahovo do veľkej miery viaže na vytvorenie efektívneho systému ochrany dieťaťa. V tomto kontexte a v kontexte aktívneho reflektovania na potreby detí na Slovensku, Slovenská republika vníma ako jednu z prioritných oblastí riešenie násilia na deťoch. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí si uvedomujeme závažnosť a rôznorodú formu tohto javu. Násilie bráni rozvoju detí a v širšom kontexte aj spoločnosti. Nie náhodou sú ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa integrálnou súčasťou globálnej agendy rozvoja. Koncipovanie, prijatie a implementácia Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím ako dvoch zo širšieho spektra strategických dokumentov založených a zameraných na práva dieťaťa sú dôkazom toho, že subjekty podpísané pod spoločným vyhlásením si uvedomujú váhu práv detí v každodenných situáciách, nielen pri príležitosti pamätných dní. Zároveň uznávajú svoju spoluzodpovednosť a aktívne sa hlásia k plneniu uvedených strategických dokumentov, čím deklarujú kolektívnu snahu kontinuálne a systematicky zmenšovať medzery medzi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o právach dieťaťa a ich realizáciou v praxi.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Koalícia pre deti:
Asociácia krízových stredísk
Centrum Slniečko, n. o.
Nadácia pre deti Slovenska
Národné centrum pre rovnosť príležitostí
OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze
OZ Návrat
OZ Prima SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Úsmev ako dar
Slovenský výbor pre UNICEF
Linka detskej istoty, o. z.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva