Podporte nás >
Domov - Vďaka vašim 2 % sme 100 %!

Vďaka vašim 2 % sme 100 %!

1. apríla 2019

Ako nezisková organizácia, na svoju činnosť využívame financie z viacerých zdrojov a 2 % sú jedným z nich. Pomoc a podporu realizujeme prostredníctvom prevádzkovania štyroch špecializovaných pobytových zariadení, dvoch ambulantných a aktívnej práci priamo v teréne. Za dôležitú súčasť našej práce, považujeme podporu predchádzania násiliu a to prostredníctvom vzdelávania širokej i odbornej verejnosti a prevencie už od materských škôl.

Rok 2018, okrem iného, znamenal pre nás aj:

– 159 detí a 276 dospelých v našich zariadeniach v Nitre

– za celé Slovensko:

  • 408 volajúcich, alebo píšucich
  • 550 profesionálov na našich vzdelávaniach
  • 355 odborníkov na celoslovenských diskusiách a konferencii
  • 1131 detí v preventívnym programe „Kozmo a jeho dobrodružstvá“.

Vďaka vašej podpore môžeme pracovať na našom ďalšom rozvoji a skvalitňovaní pomoci a podpore pre tých, ktorí ju potrebujú.

AKO DAROVAŤ 2 % CENTRU SLNIEČKO

Ak ste ZAMESTNANEC a nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára 2019 vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

• 2 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
• 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Vaše identifikačné údaje napíšte do Vyhlásenie spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
———————————————

Ak ste FYZICKÁ OSOBA (SZČO) a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:

• 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
• 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre poukázanie 2% respektíve 3% vyplňujete oddiel VIII., strana 5, do riadku 74 doplňte Identifikačné údaje neziskovej organizácie Centrum Slniečko ako prijímateľa vašich 2 % z dane:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.
Sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36096555 POZOR! od roku 2018: IČO pri vypisovaní do tlačív zarovnávať SPRAVA

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2019) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Tlačivá na stiahnutie:

daňové priznanie FO – typ A a potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ A
daňové priznanie FO – typ B a potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ B
———————————————–

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY: v daňovom priznaní na strane 8, vo IV. časti kolónky na poukázanie 1 % (2 %) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech neziskovej organizácii Centrum Slniečko. Poukázať 1 % (2 %) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 € pre jedného prijímateľa.

Do časti Údaje o prijímateľovi doplňte Identifikačné údaje neziskovej organizácie Centrum Slniečko:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.
Sídlo: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36096555

V rámci daňového priznania môže právnická osoba poukázať aj dve percentá z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, môže tak urobiť vtedy, ak v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2019) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1 % z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2019 (v prípade, ak nemáte odklad) na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % / 2 % / 3 % z dane žiadne iné tlačivá.

NOVINKA od roku 2016 – Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. To znamená, že organizácia, ktorej sa rozhodnete nasmerovať svoje % zo zaplatenej dane dostane tieto informácie (žiadne sumy) a spozná svojich podporovateľov :)

Tlačivá na stiahnutie:

daňové priznanie pre PO
potvrdenie k daňovému priznaniu pre PO


KONTAKT: dakujeme (at) centrumslniecko.sk
tel.: 037 / 6522 220 (mobilný telefón, operátor Orange)